Regulamin

 

§1 DEFINICJE I POJĘCIA

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu.
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klauzule – zgody które znajdują się w formularzach dostępnych na stronie sklepu internetowego na etapie rejestracji, których znaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności sklepu internetowego, oraz odrębnie – zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Koszyk – element oprogramowania sklepu internetowego artvalley.pl, dzięki któremu Klient dokonuje zakupów, oznaczony interaktywną ikoną siatki na zakupy.
 6. Cena – jednostkowa cena detaliczna, za którą oferowany jest Klientowi produkt. Cena zawiera podatek VAT. Nie zawiera kosztów dostawy produktu.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego artvalley.pl.
 8. Towar – produkty prezentowane w sklepie Internetowym.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Artvalley Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu w celu prowadzenia sprzedaży przez Internet oraz świadczenia niezbędnych w tym zakresie usług drogą elektroniczną.
 10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktów znajdujących się w sklepie internetowym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 13. Bon podarunkowy - bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie internetowym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.artvalley.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniony dla Klienta na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Sklep internetowy Artvalley.pl, działający pod adresem www.artvalley.pl , prowadzony jest przez ART VALLEY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Kraków 30-389, ul. Komuny Paryskiej 112A, NIP: 6762584505, KRS: 0000856679.
 6. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

I. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego.

II. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.

III. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych: 

I. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script lub

II. Mozilla Firefox z włączoną obsługą Java Script lub

III. Google Chrome z włączoną obsługą Java Script lub

IV. Opera z włączoną obsługą Java Script lub

V. Apple Safari z włączoną obsługą Java Script.

 1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Umowa Sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy Sprzedaży wskazanej w §3 Regulaminu.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ART VALLEY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca sklep internetowy ArtValley.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa producent Towarów, którym nie jest Sprzedawca.
 5. Sklep ArtValley.pl dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.
 6. Klient w przypadku kontaktu telefonicznego ponosi koszty połączenia według stawek wybranego przez niego operatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w tym ustawa Kodeks Cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., dalej również „Ustawa o prawach konsumenta”.
 8. Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 9. W rozdaniach bonów organizowanych przez ArtValley spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które związane są z aktywnością klientów na profilach społecznościowych firmy ART VALLEY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może zostać wybrana ta sama osoba więcej niż jeden raz na 6 miesięcy.

 

§3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Do składania Zamówień w sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa stron www: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script. Przeglądarka Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "Cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.
 3. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
 6. Klient w dowolnym momencie może zwrócić się do administratora z prośbą o usunięcie swojego konta Klienta, wysyłając e-mail do administratora na adres: office@ArtValley.pl
 7. Artvalley.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego
  3. dopuści się innych czynności, które zostaną uznane przez ArtValley.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ArtValley.pl.
 8. Artvalley.pl pl świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego nieodpłatnie następujące Usługi na rzecz Klientów:
  1. Newsletter
  2. Prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych
  3. Umożliwienie przeglądania treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego
  4. Umożliwienie Klientem korzystania z usług Koszyka
  5. Umożliwienie Klientom założenie Konta i jego obsługi
  6. Umożliwienie Klientom składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Towar prezentowany w sklepie internetowym jako artykuły dziecięce jest przeznaczony dla dzieci powyżej lat 3 i powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ArtValley.pl
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 11. Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaganej przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

 

§4 ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ArtValley.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia wraz Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Wybór i zatwierdzenie zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywane za pomocą dodania ich do Koszyka.
 3. W trakcie trwania procedury składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość zmodyfikowania wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na ekranie urządzenia oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po uzupełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, na ekranie wyświetli się podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie będzie zawierało między innymi opis wybranych produktów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysyłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ArtValley.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego sklepu ArtValley.pl, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość mailową zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowa kupna/sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem sklepu ArtValley.pl.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem podstrony zamieszczonej na stronie głównej sklepu internetowego ArtValley.pl - https://sklep556598.shoparena.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/

 

§5 ZASADY DOSTAWY

 1. Zamówienie w postaci wybranych Towarów zostanie dostarczone pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towarów zamówionych przez Klienta odbywa się za pośrednictwem serwisu Furgonetka.pl:
  1. Firmy kurierskiej DPD
 3. Koszty dostawy opisane są trakcie składania zamówienia. Dodawane są one do wartości zamówionych towarów. 

a. Szczegóły dostawy oraz koszty z nią związane znajdują się na następującej pod stronie Sklepu internetowego ArtValley.pl https://sklep556598.shoparena.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4

b. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 1. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 5 (pięciu) dni roboczych (wyłączając przedsprzedaże oraz przerwy urlopowe).
 2. Termin dostawy określony w powyższym punkcie może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta, przerwą urlopową, albo o charakterze siły wyższej.
 3. W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru Towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia Towaru, termin dostarczenia Towaru uważa się za zachowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.
 4. Towar uszkodzony podczas dostawy: W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Kupna/Sprzedaży Towaru:

a. Wymiana zakupionego i niewadliwego Towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy.

b. Konsumentowi w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami, termin 14-dniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru lub partii, a gdy Umowa Sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

c. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w §5 ust. 5 pkt. b, może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając stosowne oświadczenie.

d. Klient może użyć formularza który został przygotowany przez Sklep internetowy ArtValley.pl, przy czym jego zastosowanie nie jest obowiązkowe:

https://sklep556598.shoparena.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7

 * Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, należy wysłać na adres ART VALLEY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Komuny Paryskiej 112A, Kraków 30-389 lub office@artvalley.pl , z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.

e. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowa ta jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru a Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Dodatkowo jeśli Klient zwraca Towar, w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie odpowiada za przesyłki zwrotne.

f. W sytuacji w której Konsument skorzysta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sklep internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

g. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

h. W przypadku gdy nie doszło do zwrotu Towaru przez Konsumenta w wymaganym terminie z przyczyn, za które Konsument ponosi odpowiedzialność, przypisuje się mu zwłokę. W takim przypadku Sprzedawca może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 477 § 1 Kodeksu cywilnego).

i. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

j. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w §5 ust.6 pkt. b, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 - o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej.

k. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, na zasadach o których mowa w §5 ust.6 pkt. B niniejszego Regulaminu, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

l. Konsument ma prawo korzystać z Towaru przed odstąpieniem od umowy tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.

m. W przypadku gdy Konsument zwraca Towar nadmiernie zużyty, uszkodzony lub zniszczony, a stan opakowania przesyłki w chwili doręczenia nie budził zastrzeżeń Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania Sprzedawca może złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej jej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.

n. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep internetowy ArtValley.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

o. Zwrotom nie podlegają zamówienia, złożone za pomocą bonów (kodów rabatowych) przekazanych przez sklep ArtValley.pl w formie prezentu za aktywność na portalach społecznościowych.

 

§6 CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności: Szybką płatnością bankową - dzięki usłudze Shoper-Płatności.

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. 

  Banki dostępne w usłudze „Pay-by link”

  • mTransfer – mBank
  • Inteligo – PKO BP
  • Bank Pekao
  • Bank PKO – IKO
  • Bank PKO- IPKO
  • Bank Pekao- PeoPay
  • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
  • Bank Zachodni WBK
  • BNP PARIBAS
  • Pocztowy24
  • Deutsche Bank
  • SGB Bank SA
  • GET IN BANK
  • Credit Agricole
  • ING
  • BNP PARIBAS eBGŻ
  • Raiffeisen Bank Polska
  • Eurobank
  • Millennium BANK
  • BOŚ Bank
  • Citi Bank Handlowy
  • Alior Bank
  • PBS Bank
  • NET – Bank Express
  • Toyota Bank
  • PLUS Bank
  • T-Mobile – Usługi bankowe
  • Płatności BLIK

 

§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sklep ArtValley.pl zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Towary prezentowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres office@ArtValley.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres ART VALLEY Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 112 A, 30-389 Kraków.
 4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.ArtValley.pl oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 7. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy – office@artvalley.pl, nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

 

§8 ZASADY REKLAMACJI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep internetowy ArtValley.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: office@ArtValley.pl
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ArtValley.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Krakowa.
 3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 4. Umowy zawierane przez Sklep internetowy ArtValley.pl zawierane są w języku polskim.
 5. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w sklepie internetowym oraz dla Klientów posiadających Konto jako obowiązek jego akceptacji przy logowaniu się do Konta, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
  1. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Konta w sklepie internetowym (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w sklepie internetowym). Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 7. Sklep internetowy ArtValley.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedawcy na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w Sklepie internetowym w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego Konta.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl